Privacyreglement

Zorg- kinderboerderij Ten Woude voldoet aan de verplichtingen die horen bij de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij respecteren de privacy van onze deelnemers en zorgen ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit Privacyreglement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij hiermee omgaan en welke rechten in dat kader u toekomen. We beschikken over een privacyreglement, een verwerkingsregister en we hebben alle betrokkenen (deelnemers/medewerkers/vrijwilligers/overigen) geïnformeerd over hun recht op informatie, bezwaar/klacht, inzage en toestemming/intrekking van gegevens. Alle betrokkenen hebben ook in een akkoordverklaring aangegeven dat ze het eens zijn met de manier waarop wij de gegevens verwerken.


Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn de NAW-gegevens en ook telefoonnummer(s) en emailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Doel van het verwerken van persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens zijn nodig om goede ambulante zorg en/of dagbesteding te kunnen leveren en worden verstrekt aan geautoriseerde personen (begeleiders) die aan u zorg verlenen. Zo zijn ze noodzakelijk voor:
• De uitvoering van een overeenkomst.
• Voor het bieden van een veilige dagbesteding, tevens aangepast aan de wensen van de deelnemer.
• Voor het bieden van eerste hulp, in geval van nood.
• Voor het kunnen alarmeren van huisarts en contactpersoon.
• Voor het kunnen versturen van informatie, indien gewenst.
• Voor het kunnen betrekken van het sociale netwerk van de deelnemer, indien gewenst.
• Voor het kunnen declareren van de gemaakt kosten bij de gemeente.
• Voor het kunnen versturen van facturen voor de afgenomen dagdelen, in geval van PGB.
• Voor het kunnen communiceren met ambulante hulpverleners, indien toegestaan door de deelnemer.
• Voor het vaststelling van de identiteit van de deelnemer of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.


Toegang tot dossier/persoonlijke gegevens
De begeleiders en directrice van Zorg-kinderboerderij Ten Woude hebben toegang tot uw gegevens en uw dossier. Stagiaires die opgeleid worden als begeleider hebben ook toegang tot uw gegevens en uw dossier. Allen ondertekenen een geheimhoudingsplicht bij het aangaan van hun arbeids- of stagecontract. Met de gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan (AVG wetgeving). Ook zal de begeleider of stagiaire alleen toegang hebben tot dossiers waarmee diegene een werk/zorgrelatie heeft. De persoonsgegevens mogen alleen gewijzigd worden door de directrice of door de werk- of persoonlijk begeleider.


Gevoelige gegevens
Onder andere gegevens over bijvoorbeeld gezondheid vallen onder Gevoelige gegevens. Deze informatie wordt door ons gebruikt bij het maken van een passend ondersteuningsplan voor u. Soms kan het nuttig zijn om gevoelige informatie te delen met bijvoorbeeld de betreffende woonvorm om zo de ondersteuningsdoelen op elkaar aan te passen.


Toestemming
Informatie (gevoelige informatie of persoonsgegevens) word niet verstrekt aan derden of ingewonnen bij derden zonder vooraf gevraagde toestemming van u of uw wettelijk vertegenwoordiger. Bij het vragen van toestemming zal u duidelijk worden gemaakt om welke informatie het gaat en welk doel de informatie-uitwisseling heeft.
Bewaartermijn
Zorg- kinderboerderij Ten Woude bewaard persoonsgegevens en gevoelige informatie 15 jaar nadat een deelname-overeenkomst is beëindigd.


Beveiliging
We streven ernaar om niet meer dan de absoluut noodzakelijke gegevens te verwerken. Zorg- kinderboerderij Ten Woude heeft maatregelen genomen tegen diefstal, verlies en/of vernietiging van persoonlijke gegevens.


Wijzigingen
Ons privacyreglement kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. De nieuwste versie zal altijd op onze website te vinden zijn. U heeft het recht een verzoek tot inzage in uw persoonlijk dossier in te dienen en om deze te laten aanvullen, wijzigen of corrigeren. Hierbij mag u ondersteuning vragen bijvoorbeeld familieleden (hiervoor zult u een toestemmingsformulier moeten ondertekenen).
Vragen
Wanneer u iets niet duidelijk is over ons privacyreglement of u wilt een verzoek indienen voor inzage in uw persoonlijke gegevens, dan kunt u hierover met ons contact opnemen door een email te sturen naar; info@zorgkinderboerderijtenwoude.nl